Obchodní podmínky eshopu

Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu www.svetakaravanu.cz se řídí platnou legislativou, dále se řídí níže uvedeným nákupním řádem a v neposlední řadě se řídí dobrými mravy.

Obchodní podmínky

Základní údaje

 • provozovatel obchodu: BURIMEX s.r.o.
 • sídlo společnosti: U nájezdu 221, 267 51 Bavoryně
 • IČO: 29023947
 • DIČ: CZ29023947
 • bankovní spojení: 408 299 309 / 0800

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.svetkaravanu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník v postavení spotřebitele). Provozovatelem internetového obchodu je společnost BURIMEX s r.o. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek.

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který je podnikatelem.

Kupující – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. 

Kupující – podnikatel je kupující, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikánív souladu s § 420 Občanského zákoníku. Pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem se nepoužijí zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě s výjimkou ustanovení § 2160, které se výslovně uplatní pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím  - podnikatelem.

Kupní smlouva – Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. K uzavření kupní smlouvy nedochází odesláním objednávky kupujícím prodávajícímu. Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených občanským zákoníkem je ve smyslu ustanovení § 1726 občanského zákoníku vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Po dokončení objednávky bude kupujícímu zasláno e-mailové potvrzení této objednávky. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek a reklamačního řádu prodávajícího ve formátu PDF. Za okamžik uzavření kupní smlouvy se považuje okamžik potvrzení objednávky prodávajícím.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována pouze za účelem jejího úspěšného splnění, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktura). Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit jen v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.

3. Dodání zboží

Objednané zboží doručujeme dle velikosti a váhy obchodním balíkem smluvní přepravní službou. 

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2-10 pracovních dnů. Ve výjimečných případech nebo pokud není zboží skladem může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu.

Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu) a návod na používání výrobku v českém jazyce. Při převzetí zboží od přepravní služby resp. pošty si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen uveďte tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby, pošty. Prodávající je povinen obstarat objednané zboží v dohodnuté lhůtě. Nestane-li se tak, kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit.

Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Ceny dopravy jsou uváděny včetně DPH. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu.

Způsoby dodání: Více informací na webu www.svetkaravanu.cz

4. Platební podmínky

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za sjednanou cenu dle platně uzavřené smlouvy. Pokud bude cena měněna, zákazník potvrdí, že změnu bere na vědomí a souhlasí s ní, a to stejným způsobem, jakým byl o této změně vyrozuměn.

Platební podmínka - základním způsobem provedení platby je platba v hotovosti při předání předmětu plnění, případně též možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. V případě, že zákazník zvolí platbu předem, prodávající vyčká s odesláním zboží až do splnění povinnosti zákazníka provést platbu. Provedením platby se rozumí připsání celé částky dle smlouvy na účet prodávajícího. Lze se též dohodnout na zálohové platbě za zboží, a to až do výše 100 % hodnoty objednávky. Prodávající je v tomto případě oprávněn požadovat před odesláním zboží zálohovou platbu v dohodnuté výši. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

Prodávající je oprávněn změnit zvolený způsob platby, aniž by na to kupujícího musel upozornit s čímž je kupující srozumen a souhlasí.

Všechny ceny jsou konečné, uváděny včetně DPH a příspěvků na likvidaci historického elektroodpadu, resp. dalších poplatků, které je spotřebitel povinen za zboží zaplatit. Spotřebitel má možnost před provedením objednávky seznámit se skutečností po jakou dobu zůstává cena v platnosti a to prostřednictvím e-mailu zaslaným na adresu info@svetkaravanu.cz, případně telefonicky.

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem sloužícím jako dodací a záruční list. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.

Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka zboží vystaveného na www.svetkaravanu.cz (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit, přičemž počet akčních kusů je v nabídce vždy uveden, případně po určenou dobu. Cena je platná v době objednání.

Způsoby plateb:

 • platba v hotovosti při převzetí zboží
 • platba kartou při převzetí zboží na prodejně
 • platba dobírkou
 • platba kartou online 
 • platby pomocí platební brány AGMO/Comgate
 • platba bankovním převodem

Na základě volby kupujícího prodávající dodá zboží na místo a způsobem, který kupující určí v objednávce. Kupující je povinen si takto dodané zboží převzít, v opačném případě bude zboží na jeho náklady uskladněno a po domluvě také již na jeho náklady znovu odesláno.

Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Na infolince a nebo mailem info@svetkaravanu.cz.

Prodávající potvrzuje, že výrobky jím dovezené nebo distribuované, na něž se vztahuje zák. č. 22/1997 Sb. ve smyslu nařízení vlády č. 173/1997, 179/2001, 17/2003 a 616/2006, jsou v souladu s těmito nařízeními. Prodávající prohlašuje, že výrobky jím dovezené nebo distribuované, které přicházejí do styku s potravinami, vyhovují zákonu č. 258/2000 Sb., a vyhláškám MZ ČR 38/2001 Sb., a 186/2003 Sb, a dále pak Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES 1935/2004. U zboží spadajícího do působnosti novely zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., je součástí celkové fakturované ceny recyklační poplatek. U zboží, kde není recyklační poplatek uveden a vyčíslen odděleně, je již součástí nákupní ceny.

5. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem

V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí (postačí odeslat 14. den lhůty). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. náklady spojené s navrácením zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy obsahující identifikaci kupujícího, objednávky a zboží včetně čísla bankovního účtu pro vrácení peněz.

Odešlete prosím mailem na info@svetkaravanu.cz a následně přibalte ke zboží. 

Zboží doručte zpět na vlastní náklady do sídla společnosti BURIMEX s.r.o., a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku ( nebude převzato ). Doporučujeme Vám zboží pojistit. 

Peníze za zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží z internetového obchodu Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, nebo převodem na Váš účet a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen kupujícímu vrátit všechny vynaložené prostředky dříve, než mu kupující předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti; zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích. Prodávající je oprávněn započíst částku představující náhradu škody, která mu vznikla užíváním zboží v rozporu s § 1833, na kupní částku.

Pokud byly předmětem uzavřené smlouvy služby a bylo započato s jejich plněním, potom má kupující povinnost uhradit poměrnou část ceny za spotřebované služby, pokud kupující od smlouvy odstoupil.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Kupující není dále oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 1837 občanského zákoníku:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy 
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy 
 • dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele 
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu 
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím 
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů 
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit 
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal 
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů 
 • ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu 
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby 
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel napřed uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

6. Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, resp. není možné dodat prodávajícímu zboží od dodavatele prodávajícího za původně udávanou cenu, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).

Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř; o jednu cifru nižší cena (např. při udávání ceny „vypadne“ jedna číslice); zjevně nízká cena zboží (např. o 50 % nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé, aniž by u zboží bylo uvedeno, že se jedná o výprodej či o jinou slevovou akci); a jiné zjevné chyby v psaní, zjevné chyby v popisu zboží, obrázku atd., nebo v případě zjevně mylné chyby v informaci podané operátorem zákaznického centra.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

Výše uvedená ustanovení se analogicky použijí i pro zrušení (stornování) objednávky.

7. Práva z vadného plnění a záruka

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat návod k použití či návod na obsluhu a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti prodávajícího za vady. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Kupující je v souladu s § 2104 povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Není-li kupující spotřebitel, a je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen vystavit potvrzení v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

8. Doba pro uplatnění práv z vadného plnění

Při prodeji spotřebního zboží je stanovena doba pro uplatnění práv z vadného plnění v délce trvání 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě, na jeho obalu či reklamě stanovena delší. Pokud je tímto způsobem poskytována záruka delší než 24 měsíců, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě či zvláštními obchodními podmínkami, a není-li tak určeno, uplatní se na vzniklé vady po uplynutí doby 24 měsíců po převzetí zboží ustanovení Občanského zákoníku o záruce za jakost. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. 

Spotřebitel při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění má tato práva:

 • právo na bezplatnou opravu zboží 
 • právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti, přičemž je toto právo možné uplatnit tehdy, je-li dodání nového zboží nebo jeho součásti přiměřeným řešením reklamace s ohledem na povahu vady. Přiměřenost se pro tyto účely posuzuje například tím, že vadu nelze odstranit opravou, nebo se taková oprava jeví jako finančně nebo časově neekonomické řešení. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti má spotřebitel rovněž tehdy, pokud jde o vadu odstranitelnou, ovšem zboží nelze pro opakovaný výskyt vady (po opravě – tj. vyskytne-li se stejná vada se stejnými projevy celkem 3x a taková vada byla alespoň dvakrát opravena) nebo pro větší počet vad řádně užívat. 
 • právo na odstoupení od smlouvy - lze využít tehdy, není-li možné věc opravit a není možné ani dodání nového zboží nebo výměna jeho součásti (jsou-li splněny podmínky tohoto práva). Dále je možné toto právo využít tehdy, pokud má zboží větší počet vad, nebo jej nelze pro opakovaný výskyt vady po opravě řádně užívat.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli způsobilo značné obtíže.

Záruční doba a práva z ní vyplývající pro všechny kupující, kteří nejsou spotřebiteli, se uplatní v rozsahu, který stanoví konkrétní dovozce či výrobce. Není-li tak stanoveno dovozcem či výrobcem, uplatní se práva vyplývající ze záruky za jakost dle § 2113 a násl. Občanského zákoníku.

9. Reklamace (práva z vadného plnění)

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 30ti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení, které zašle na e-mail spotřebitele o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení, které zašle na e-mail spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.

V případě vady věci tedy může kupující uplatnit právo na opravu u autorizovaných středisek určených provádět záruční opravy.

Reklamace zboží se v případě, že kupujícím je spotřebitel, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.

Pokud budete mít dotaz ohledně stavu Vaší reklamace, obraťte se na infolinku nebo zašlete dotaz na email: info@svetkaravanu.cz.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení.

10. Ochrana osobních dat

Společnost BURIMEX s.r.o. jako provozovatel internetového obchodu www.svetkaravnau.cz se zavazuje k dodržování všech pravidel, které zákon stanovuje. Jedním z nich je i dodržování zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Námi zpravované osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití.

Pokud nakupujete jako fyzická osoba, požadujeme při registraci uvést následující údaje:

jméno a příjmení 

adresu pro fakturaci a dodání zboží

telefonické spojení 

elektronickou adresu (e-mail)

Pokud nakupujete jako právnická osoba, požadujeme při registraci uvést následující údaje:

 • název společnosti (obchodní firma)
 • adresu pro fakturaci a dodání zboží 
 • IČO, DIČ 
 • telefonické spojení 
 • elektronickou adresu (e-mail)

Ve výše uvedeném rozsahu budou zpracovány vaše osobní údaje.

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem Vaší identifikace jako kupujícího, k realizaci a provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.

Nákupem v internetovém obchodě www.svetkaravanu.cz dáváte souhlas s tím, že Společnost BURIMEX s.r.o. může předávat osobní údaje svých zákazníků za účelem rozesílání obchodních sdělení, řádné přepravy zboží, poskytování spotřebitelského úvěru a obdobného účelu třetím osobám, a to poskytovatelům služeb rozesílky obchodních sděleních, služeb zákaznické podpory, dopravcům, splátkovým společnostem a pojišťovnám. Jinak ze strany společnosti nedochází k prodávání či pronajímání osobních údajů ve prospěch třetí strany.

Nákupem v tomto internetovém obchodě souhlasíte se:

 • zpracováním a shromažďováním Vašich osobních údajů společností BURIMEX s.r.o. k marketingovým účelům. Tento svůj souhlas může Kupující kdykoli bezplatně odvolat (požádat o odstranění některých svých údajů, případně úplné odstranění všech svých údajů z databáze správce), a to na e-mailu: info@svetkaravanu.cz.
 • zasíláním obchodní nabídky na Vaši emailovou adresu, případně poštovní adresu či formou SMS zpráv. Odhlášení z odebírání obchodních sdělení je možné na e-mailu: info@svetkaravanu.cz či přímo v patičce obchodního sdělení.

Kupující má právo na přístup k osobním údajům, má právo na jejich opravu, doplnění, má právo na jejich blokaci.

Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy, dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu e-mailové adresy, za účelem rozesílání obchodních sdělení. Dále potvrzujete, že jste se s těmito podmínkami seznámili a že s nimi souhlasíte.

Přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy dáváte souhlas se zasíláním obchodních sdělení na Vaši e-mailovou adresu.

Přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy, berete na vědomí, že můžete kdykoli bezplatně odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení. Odhlásit se z odběru novinek (obchodních sdělení) můžete provést sami a to kliknutím na příslušný odkaz ve spodní části každého informačního emailu nebo nám napište email na: info@svetkaravanu.cz s žádostí o vyřazení.

Přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy dáváte souhlas s tím, že správce osobních údajů může osobní údaje předat třetím subjektům za účelem rozesílání obchodních sdělení. Těmito subjekty jsou výhradně poskytovatelé služeb rozesílky obchodních sdělení.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

11. Spotřebitelské akce

V případě, že se kupující účastní spotřebitelské akce, ať již samotným nákupem, ke kterému dostává dárek či další produkt za zvýhodněnou cenu, souhlasí s podmínkami této akce, které jsou vždy viditelným způsobem prezentovány v internetovém obchodě prodávajícího. Kupující dále výslovně souhlasí s tím, že v případě, že není plně svéprávný, zanikne mu nárok na vydání dárku či dalšího produktu za zvýhodněnou cenu (tedy nebude uzavřena kupní smlouva ohledně dalšího zvýhodněného produktu), jestliže je takovým dárkem či dalším produktem za zvýhodněnou cenu alkoholický nápoj, tabákový výrobek a jiný obdobný výrobek, popř. výrobek nebo produkt, který není vhodný pro osoby mladší 18 let.

12. Slevové poukazy

Zákazník je oprávněn uplatnit slevový poukaz jemu zaslaný, nebo předaný v jakékoliv podobě a procentuální výši pouze na objednávky nepřevyšující hodnotu 30 000 Kč vč. DPH.


V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
 

Reklamační řád

obchodní společnosti BURIMEX s.r.o. IČO: 290 23 947 (dále též jen „BURIMEX“ nebo „Prodávající“).

Všeobecná ustanovení

1.Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

2.Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

3.Zákazníkem internetového obchodu svetkaravanu.cz je buď Kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen “Kupující-spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující–podnikatel“). Kupující–spotřebitel a Kupující–podnikatel jsou dále společně označováni jako „Kupující“.

4.Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo služby.

Odpovědnost Prodávajícího

1.Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a,
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.      Ke Zboží je přikládán daňový doklad a k některým výrobkům záruční list. Není-li ke Zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad.

Práva z odpovědnosti za vady Zboží

1.Zjevné poškození Zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto Zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje Prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost Zboží a kompletnost jeho příslušenství.

2.Při osobním odběru Kupujícím, je okamžik převzetí Zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na Zboží z Prodávajícího na Kupujícího. Jestliže Kupující Zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo Zboží již v době přechodu nebezpečí škody na Zboží. Pozdější reklamace neúplnosti Zboží nebo vnějšího poškození Zboží nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

3.Reklamaci Zboží může Kupující-spotřebitel uplatnit osobně ve všech pobočkách Prodávajícího nebo reklamované zboží zaslat přepravní službou na BURIMEX s.r.o., číslo popisné 221, 267 51 Bavoryně.

4.V případě, že Kupující bude zasílat Zboží Prodávajícímu, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované Zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého Zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka by měla obsahovat reklamované Zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované závady a správné kontaktní údaje Kupujícího.

5.Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že Zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě nebo prodejně společnosti BURIMEX s.r.o. Optimální je originál dokladu o zakoupení Zboží nebo řádně vyplněný záruční list.

6.Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

 • mechanickým poškozením Zboží
 • prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením nebo byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby v případě, že je Zboží plombami opatřeno,
 • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
 • prokazatelně nesprávným užíváním,
 • užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu,
 • užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
 • prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,
 • prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou,
 • pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na Zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu.

7.Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého Zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo Zboží při převzetí Kupujícím.

8.Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením do provozu, je považována za vadu, pouze pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a provedeny Prodávajícím nebo jinou osobu na odpovědnost Prodávajícího.

9.Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. baterie, akumulátor, tisková hlava, lampa projektoru), bývá jeho obvyklá životnost při běžném užívání 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. Právo Kupujícího reklamovat Zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet ke skutečnosti, že záruka se nevztahuje na opotřebení Zboží nebo jeho dílů způsobené obvyklým užíváním a nelze ji tak zaměňovat s životností.

10.Na dárky, které Prodávající poskytuje Kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené Zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen Zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v původním stavu Prodávajícímu.

11.Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen poskytnout Kupujícímu písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Záruční list musí obsahovat název nebo obchodní firmu, IČO a sídlo Prodávajícího. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení Zboží obsahující údaje jako záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruční doba, určí Prodávající podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Záruční doba

1.Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí Zboží. Projeví-li se vada Zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí Kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak. V případě koupě již použitého Zboží činí doba pro uplatnění práv z vadného plnění 24 měsíců. Pro Kupujícího–podnikatele činí záruční doba dvanáct měsíců.

2.Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v opravě. V případě výměny Zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.

Práva z vad Zboží

1.Nemá-li věc vlastnosti uvedené v článku Odpovědnost Prodávajícího, může Kupující–spotřebitel požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující-spotřebitel požadovat jen výměnu této součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a v takovém případě má Kupující–spotřebitel vždy právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou věci.

2.Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Kupující-spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující-spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována a která se znovu vyskytne. Bylo-li Zboží v době před uplatněním reklamace opravováno nejméně třikrát pro různé odstranitelné vady, má se za to, že trpí větším počtem vad.

3.Pokud Kupující–spotřebitel od smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy působilo značné obtíže Kupujícímu – spotřebiteli.

4.Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Prodávající Kupujícího před převzetím Zboží upozornil, že Zboží má vadu, nebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

5.Kupující-spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech uvedených v NOZ a Zákoně. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu předáno nebo doručeno prohlášení Kupujícího-spotřebitele o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky dle §2001 a násl. NOZ V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

6.V případě odstoupení od smlouvy je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu kompletní Zboží včetně veškerého příslušenství.

7.Pokud má vadu zboží, které bylo prodáno jako použité nebo bylo prodáno se slevou zohledňující jeho nižší kvalitu v době prodeje, má Kupující–spotřebitel místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.

Vyřízení reklamace

1.Kupujícímu–spotřebiteli musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující-spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 NOZ. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu–spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči Kupujícímu–podnikateli.

2. Kupující-spotřebitel se může o výsledek reklamace sám zajímat na adrese provozovny, kde reklamaci uplatnil, nebo na její telefonní lince.

3. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu, případně autorizovanému servisu, veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže výrobku). Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat Zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.

4. Kupující je povinen předat Zboží do reklamačního řízení kompletní. Dále doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, podrobný popis závady a úplné kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail). V případě, že Kupující nedodá Zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.

5. Při uplatnění reklamace obdrží Kupující písemné potvrzení - reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je Kupujícím-spotřebitelem požadován. Pokud Kupující-spotřebitel výrobek do reklamačního řízení zaslal přepravní službou, obdrží reklamační protokol e-mailem.

6. Kupující-spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného Zboží. Kupující-spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

Odmítnutí přijetí do reklamace

1. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí Zboží do reklamace, pokud je Zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.

2. Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci Zboží také v případě, že Zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

3. Z důvodu bezpečnosti při převážení Zboží a další manipulaci je Prodávající oprávněn odmítnout reklamaci Zboží také v případě, že z něho není odstraněn motorový olej a benzín.

Prohlášení o ochraně osobních dat společnosti BURIMEX s.r.o.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo týkající se osoby, probíhá vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů a v souladu s předpisy o ochraně údajů platnými pro společnost BURIMEX s.r.o. prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů se společnost snaží informovat veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních informací, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Osob, kterých se to týká, jsou navíc informovány o svých právech v rámci této zásady ochrany osobních údajů.

1. Vymezení pojmů

Prohlášení o ochraně dat společnosti BURIMEX s.r.o., je založena na terminologii používané evropskou směrnicí a regulačními orgány při vydávání obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). Naše zásady ochrany osobních údajů by měly být snadno čitelné a srozumitelné jak pro veřejnost, tak i pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom toto zajistili, chtěli bychom předem vysvětlit použitou terminologii.

V prohlášení o ochraně dat používáme následující pojmy:

a) osobní data

Osobní data jsou všechny informace, které se vztahují na identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobu (dále jen “subjekt údajů”). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

b) Subjekt údajů

Subjekt údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní data jsou správcem zpracovávána.

c) Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je jakýkoli úkon nebo soubor úkonů, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo pomocí jiných prostředků. Zpracováním se rozumí zejména shromažďování, zaznamenání, uspořádání, strukturování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, nahlédnutí, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

d) Omezení zpracování osobních údajů

Omezení zpracování je označování uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

e) Profilování

Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, na základě které dochází k vyhodnocení nebo předvídání aspektů v chování osob. Mezi formy profilování řadíme hodnocení, obzvláště aspekty týkající se pracovního výkonu osob, vyhodnocení jejich ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

f) Pseudonymizace osobních údajů

Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že již nelze přiřadit osobní údaje konkrétnímu subjektu údajů bez nutnosti dalších informací za předpokladu, že tyto dodatečné informace jsou uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, které zajišťují, že osobní údaje nejsou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

g) Správce nebo zpracovatel

Správce nebo zpracovatel je každá fyzická nebo právní osoba, veřejný orgán, subjekt nebo orgán, který sám nebo ve shodě s ostatními rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů. Pokud jsou účely a prostředky tohoto zpracování dány unijním právem nebo právem členských států, pak může správce, resp. mohou být stanovena určitá kritéria jeho označení dle unijního práva nebo práva členských států.

h) Zpracovatel zakázky

Zpracovatel zakázky je každá fyzická nebo právní osoba, veřejný orgán, subjekt nebo orgán, který zpracovává osobní data v zakázce správce.

i) Příjemce

Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, úřad, subjekt nebo orgán, kterému jsou osobní údaje zveřejněny, bez ohledu na to, zda je třetí stranou. Úřady, které mohou obdržet osobní údaje podle práva Unie nebo vnitrostátního práva v souvislosti s určitou misí, se však nepovažují za příjemce.

j) Třetí strana

Třetí strana je fyzická nebo právní osoba, úřad, subjekt nebo orgán, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů

k) Souhlas

Souhlas je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

2. Jméno a kontaktní údaje správce

Toto prohlášení o ochraně osobních dat informuje o zpracování osobních dat na internetových stránkách o:

Správce: BURIMEX s.r.o., Bavoryně 221, 26751, IČO: 290 23 947, email: info@svetkaravanu.cz

3. Obsah a účel zpracování osobních dat

3.1 Návštěva internetové stránky

Při návštěvě této internetové stránky www.svetkaravanu.cz, nebo www.burimex.cz,, se automaticky pomocí internetového prohlížeče odešlou data této internetové stránky a budou časově uložena na 365 dní v databance. Až do automatického smazání jsou následující údaje uložena, a to bez dalšího zadání návštěvníka:

 • IP adresa koncového zařízení návštěvníka
 • datum a čas přístupu návštěvníka
 • jméno a URL návštěvníkem vyvolané stránky
 • internetová stránka, ze které se návštěvník na stránku dostal (tzv. referenční URL),
 • prohlížeč a provozní systém koncového zařízení návštěvníka, stejně tak název návštěvníkem použitého poskytovatele internetového připojení.

Zpracování těchto osobních údajů je oprávněno dle všeob. čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno f) GDPR. Firma má oprávněný zájem na zpracování údajů k následujícím účelům: rychle vytvářet spojení na webové stránky společnosti, umožnit uživatelsky přívětivé používání webových stránek, identifikovat a zajistit bezpečnost a stabilitu systémů, usnadnit a zlepšit správu webových stránek.

3.2 Získávání údajů při registraci a nákupu

Pro účely registrace a nákupu jsou shromažďovány a zpracovávány údaje o předmětu nákupu, nákupního košíku, jméno, datum narození, poštovní adresa, e-mailová adresa, adresa doručení, způsob platby a bankovní údaje, pokud je zpracování k plnění smlouvy nezbytné nebo zákazník se zpracováním souhlasil.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) a b) GDPR.

3.3 Kontaktní formulář

Návštěvníci mohou zasílat zprávy společnosti prostřednictvím online formuláře na webových stránkách. Aby bylo možné obdržet odpověď, je třeba zadat alespoň platnou e-mailovou adresu. Všechny další informace mohou být poskytnuty žádající osobou dobrovolně. Odesláním zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře souhlasí návštěvník se zpracováním předávaných osobních údajů. Zpracování dat probíhá výhradně za účelem zpracování dotazů a dotazů prostřednictvím kontaktního formuláře. To se provádí na základě dobrovolně uděleného souhlasu. Článek 6 odst. 1 věta 1 písmeno a) GDPR. Osobní údaje shromážděné pro použití kontaktního formuláře budou automaticky odstraněny, jakmile bude žádost dokončena, a nejsou důvody pro další ukládání.

3.4 Newsletter

Registrováním do newsletteru návštěvník výslovně souhlasí se zpracováním přenášených osobních údajů. Pokud jste souhlasili s přijetím našeho newsletteru přizpůsobeného Vašim individuálním zájmům, budeme zejména zpracovávat Vaši e-mailovou adresu a jméno pro zaslání newsletteru. S Vaším souhlasem zaznamenáváme Vaše chování jako uživatele na našich webových stránkách. Hodnocení chování uživatele zahrnuje zejména to, ve kterých oblastech příslušného webu jste a jaké odkazy zde prohlížíte. Tím se získávají uživatelské profily, které jsou vytvořeny přiřazením Vaší osoby a / nebo e-mailové adresy, aby se zlepšily možné reklamní účely, zejména ve formě newsletterů a on-site reklamy, aby lépe odpovídaly Vašim osobním zájmům a nabídkám internetu.

Právním základem pro zpracování osobních údajů návštěvníka za účelem zasílání informačních newsletterů je souhlas podle článku 6 odst. 1 věta 1 písmeno a) GDPR.

3.5 Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Návštěvník si může kdykoliv zasílání newsletterů odhlásit. To může pomocí speciálního odkazu na konci newsletteru.

4. Předání údajů

Osobní údaje jsou přeneseny na třetí osobu, pokud:

 • dle článku 6 odst. 1 věty 1 písmena a) GDPR subjektem údajů k tomu bylo výslovně svoleno,
 • je zveřejnění podle čl. 6 odst. 1 bodu 1 písm. F) GDPR povinno uplatňovat, vykonávat nebo hájit právní nároky a není důvod se domnívat, že subjekt údajů má převažující oprávněný zájem na nezveřejnění svých údajů,
 • pro přenos údajů podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. c) GDPR existuje právní závazek a / nebo
 • požaduje čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) GDPR splnění smluvního vztahu s osobou údajů.

V jiných případech nejsou osobní data přenášena třetí straně.

5. Cookies

Na webových stránkách se používají cookies. Jedná se o datové pakety, které jsou vyměňovány mezi serverem společnosti BURIMEX s.r.o. a prohlížečem návštěvníka. Ty jsou uloženy při návštěvě webových stránek použitých zařízení (PC, notebook, tablet, smartphone atd.). Soubory cookies nemohou způsobit poškození použitých zařízení. Zejména neobsahují žádné viry, ani jiný škodlivý software. V cookies se ukládají informace, z nichž každá vede ke spojení s konkrétním používaným terminálem. Za žádných okolností společnost BURIMEX s.r.o. nemůže okamžitě získat informace o totožnosti návštěvníka na webových stránkách.

Cookies jsou většinou přijímány podle základních nastavení prohlížeče. Nastavení prohlížeče lze nastavit tak, aby se cookies buď nepoužívalo na použitých zařízeních, nebo že je vytvořeno zvláštní upozornění před vytvořením nového souboru cookies. Je však třeba poznamenat, že deaktivace souborů cookies může mít za následek, že všechny funkce webu nebudou využívány co nejlépe.

Použití souborů cookies slouží k pohodlnějšímu využití webové nabídky společnosti. Soubory cookies relací lze například použít ke sledování, zda návštěvník již navštívil jednotlivé stránky na webu. Po opuštění webu budou tyto cookies relace automaticky smazány.

Chcete-li zlepšit použitelnost, používají se dočasné soubory cookies. Jsou uloženy na zařízení návštěvníka na přechodné období. Když se na základě nové prohlídky na stránkách automaticky rozpozná, že návštěvník si již stránku prohlížel dříve a jaké nastavení a úpravy byly provedeny, aby toto nemusel již znovu opakovat.

Soubory cookies se také používají k analýze zobrazení webových stránek pro statistické účely a za účelem zlepšení nabídky. Tyto soubory cookies umožňují automaticky při nové návštěvě zjistit, že zákazník již web navštívil.

Pomocí cookies zpracované údaje jsou oprávněné pro výše uvedené účely k zachování autorizovaných zájmů společnosti BURIMEX s.r.o., dle čl. 6 odst. 6 věta 1 písmeno f) GDPR

6. Analytické služby internetových stránek a sociální plugins

Na našich webových stránkách jsou používány analytické služby a sociální pluginy poskytovatelů Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA), Google (Adverts, Analytics) (Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), Instagram (Instagram LLC, Willow road Menlow Park CA94025 USA), Criteo (Criteo SA, Gewührzmühlstr. 11, 80538 Mnichov, Německo), Webgains (ad paprika media GmbH, Frankenstraße 150C, 90461 Norimberk, Německo) a trbo (trbo mbH, Römerstraße 6, 80801, Mnichov, Německo).

Ty Vám umožní sdílet konkrétní obsah webové stránky se svými síťovými kontakty. Vzhledem k integraci provozovatele sítě k získání informací, že odpovídající webové stránky našich webových stránek byly přístupné z Vaší IP adresy. Pokud jste do sítě přihlášeni, operátor sítě může navíc přiřadit Vaši návštěvu na našich webových stránkách k Vašemu účtu na síti. Naše analytické služby pracují výhradně se pseudonymními uživatelskými profily, kteří neumožňují žádný závěr na identitu subjektů údajů.

Další informace naleznete na následujících odkazech:

 • Facebook: https://de-de.facebook.com/policy.php
 • Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
 • Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de
 • Criteo: https://www.criteo.com/de/privacy/
 • Webgains: http://www.webgains.com/public/de/datenschutzerklaerung/ Právní podklad pro použití analytických nástrojů a sociálních pluginů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno f) GDPR. Analýza webových stránek je v oprávněném zájmu naší společnosti a slouží ke statistickému shromažďování stránky pro neustálé zlepšování našich webových stránek a nabídky našich služeb.

7. Vaše práva jako subjektu údajů

Pokud se vaše osobní údaje zpracovávají během návštěvy našich webových stránek, máte ve smyslu GDPR následující práva jako “subjekt údajů”:

7.1 Právo na potvrzení

Každý subjekt údajů má právo dle evropských směrnic a regulačních orgánů, požadovat od správce, aby ověřil, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají. Pokud si dotyčná osoba přeje využívat toto potvrzovací právo, může kdykoli kontaktovat zaměstnance řídícího pracovníka.

7.2 Sdělení

Můžete požadovat sdělení, zda jsou námi zpracovávána Vaše osobní data. Právo na sdělení je vyloučeno, pokud jsou údaje uloženy pouze proto, že nemohou být vymazány kvůli zákonným nebo zákonným obdobím uchovávání nebo slouží výhradně k ochraně údajů nebo kontrole ochrany údajů, pokud by zveřejnění informací vyžadovalo nepřiměřené úsilí a zpracování pro jiné účely jsou vyloučena vhodná technická a organizační opatření. Pokud ve vašem případě není vyloučeno právo na informace a vaše osobní údaje jsou zpracovávány u nás, můžete nás požádat o informace o následujících informacích:

 • účely zpracování,
 • kategorie Vámi zpracovaných osobních údajů,
 • příjemce nebo kategorie příjemců, jimž jsou Vaše osobní údaje zveřejněny, obzvláště příjemci třetích zemí,
 • pokud možno, plánované trvání, za které budou vaše osobní údaje uloženy, nebo pokud to není možné, kritéria pro určení doby trvání uložení,
 • trvání práva na opravu nebo smazání nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů nebo práva nesouhlasu se zpracováním,
 • trvání práva na stížnost na ochranu osobních údajů,
 • pokud nebyly osobní údaje shromážděny od vás jako subjektu údajů, dostupné informace o původu údajů,
 • existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování a smysluplných informací o použité logice, jakož i rozsah a zamýšlený dopad automatizovaného rozhodování, kde je to vhodné;
 • popř. v případě předání příjemcům ve třetích zemích, pokud není přijato rozhodnutí Komise o přiměřenosti úrovně ochrany podle čl. 45 odst. 3 GDPR, informace o tom, které jsou vhodné záruky podle čl. Čl. 46 odst. 2 GDPR pro ochranu osobních údajů.

7.3 Oprava a doplnění

Pokud uznáte, že máme k dispozici Vaše nesprávné osobní údaje, můžete od nás neprodleně vyžadovat opravu těchto nesprávných údajů. V případě nekompletních údajů můžete požadovat doplnění.

7.4 Smazání

Máte právo na smazání (“právo na zapomenutí”), pokud je zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu, práva na informace nebo splnění zákonné povinnosti nebo plnění úkolů veřejného zájmu a platí jedno z následujících:

 • osobní údaje nejsou již nezbytné pro účely, pro které byly zpracovány.
 • podklady pro odůvodnění zpracování bylo výhradně Vaše svolení, které jste zrušili.
 • podali jste nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, který jsme zveřejnili.
 • vyjádřili jste námitky proti zpracování osobních údajů, které nám nebyly zpřístupněny, a neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování.
 • Vaše osobní údaje byly zpracovány neoprávněně.
 • smazání osobních údajů je vyžadováno pro splnění zákonné povinnosti, kterou jsme povinni dodržovat.

Nárok na požadavek nevzniká, pokud není možné smazání v případě legitimního zpracování neautomatizovaných dat z důvodu specifického typu skladování a Váš zájem na smazání je nepatrný. V tomto případě je odstranění nahrazeno omezením zpracování.

7.5 Omezení zpracování

Můžete požadovat omezení zpracování osobních údajů, pokud platí jeden z následujících důvodů:

– Porušíte pravost vašich osobních údajů. Omezení může být vyžadováno v tomto případě po dobu, která nám umožňuje ověřit pravost dat.

– Zpracování je protiprávní a Vy žádáte místo vyškrtnutí omezení používání vašich osobních údajů.

– Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale potřebujete je k uplatnění, provozování nebo hájení Vašeho práva.

– Podali jste nesouhlas dle Čl. 21 odst. 1 GDPR. Omezení zpracování může být požadováno, pokud není jisté, že naše oprávněné důvody převažují nad vašimi důvody.

Omezení zpracování znamená, že osobní údaje jsou zpracovávány pouze s Vaším souhlasem nebo k uplatnění, oprávnění nebo obraně právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu. Než zrušíme omezení, máme povinnost vás informovat.

7.6 Převod osobních údajů

Máte právo přenosu dat, pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR) nebo na základě smlouvy. Právo na přenositelnost dat v tomto případě zahrnuje následující práva za předpokladu, že to neovlivní práva a svobody ostatních: Můžete požadovat, abychom obdrželi osobní údaje, které nám poskytnete, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Máte právo předat tyto údaje jiné osobě bez překážek z naší strany. Pokud je to technicky možné, můžete požadovat, abychom předali vaše osobní údaje přímo jiné odpovědné osobě.

7.7 Nesouhlas

Pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 větě 1 písm. e) GDPR (plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci) nebo na čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem zodpovědné osoby nebo třetí osoby), máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají z dané situace. To platí i pro profilování založené na čl. 6 odst. 1 větě 1 písm. e) nebo písm. f) GDPR. Po uplatnění vašeho práva na obhajobu nebudeme dále zpracovávat vaše osobní údaje, pokud nebudeme moci prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování pro účely uplatnění, výkonu nebo obrany právních nároků.

Můžete kdykoli podat nesouhlas se zpracováváním svých osobních údajů pro účely přímého marketingu. To se týká také profilování spojeného s takovouto přímou reklamou. Po uplatnění tohoto práva námitek nebudeme již používat osobní údaje pro účely přímého marketingu.

Máte možnost informovat nám nesouhlas sdělit telefonicky, e-mailem nebo poštou uvedenou na začátku této zásady ochrany osobních údajů.

7.8 Odvolání souhlasu

Máte právo odvolat svůj souhlas kdykoli s účinkem do budoucna. Odvolání souhlasu lze neformálně sdělit telefonicky, e-mailem nebo na naší poštovní adrese. Odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování údajů, která proběhla na základě souhlasu, dokud neobdrží odvolání. Po obdržení odvolání je nastaveno zpracování dat, které bylo založeno pouze na vašem souhlasu.

7.9 Stížnost

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, můžete podat stížnost orgánu dozoru na ochranu údajů, který je příslušný pro Vaše místo pobytu nebo zaměstnání nebo místo údajného porušení.

8. Stav a aktualizování tohoto prohlášení o ochraně osobních dat

Tyto zásady ochrany osobních údajů mají stav k 23. květnu 2018. Vyhrazujeme si právo aktualizovat naši politiku ochrany osobních údajů ve vhodnou dobu s cílem zlepšit soukromí a/nebo ji přizpůsobit změnám v regulační praxi nebo jurisdikci.