Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Prohlášení o ochraně osobních dat společnosti BURIMEX s.r.o.

Prohlášení o ochraně osobních dat společnosti BURIMEX s.r.o.


Velmi nás těší Váš zájem o naši společnost. Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně, a proto bychom Vás rádi informovali co nejúplněji o zpracování Vašich dat. 
Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo týkající se osoby, probíhá vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů a v souladu s předpisy o ochraně údajů platnými pro společnost BURIMEX s.r.o. prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů se společnost snaží informovat veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních informací, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Osob, kterých se to týká, jsou navíc informovány o svých právech v rámci této zásady ochrany osobních údajů. 

1. Vymezení pojmů 
Prohlášení o ochraně dat společnosti BURIMEX s.r.o., je založena na terminologii používané evropskou směrnicí a regulačními orgány při vydávání obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). Naše zásady ochrany osobních údajů by měly být snadno čitelné a srozumitelné jak pro veřejnost, tak i pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom toto zajistili, chtěli bychom předem vysvětlit použitou terminologii. 

V prohlášení o ochraně dat používáme následující pojmy: 
a) osobní data 
Osobní data jsou všechny informace, které se vztahují na identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobu (dále jen "subjekt údajů"). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 
b) Subjekt údajů 
Subjekt údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní data jsou správcem zpracovávána. 
c) Zpracování osobních údajů 
Zpracování osobních údajů je jakýkoli úkon nebo soubor úkonů, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo pomocí jiných prostředků. Zpracováním se rozumí zejména shromažďování, zaznamenání, uspořádání, strukturování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, nahlédnutí, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace. 
d) Omezení zpracování osobních údajů 
Omezení zpracování je označování uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování. 
e) Profilování 
Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, na základě které dochází k vyhodnocení nebo předvídání aspektů v chování osob. Mezi formy profilování řadíme hodnocení, obzvláště aspekty týkající se pracovního výkonu osob, vyhodnocení jejich ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu. 
f) Pseudonymizace osobních údajů 
Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že již nelze přiřadit osobní údaje konkrétnímu subjektu údajů bez nutnosti dalších informací za předpokladu, že tyto dodatečné informace jsou uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, které zajišťují, že osobní údaje nejsou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. 
g) Správce nebo zpracovatel 
Správce nebo zpracovatel je každá fyzická nebo právní osoba, veřejný orgán, subjekt nebo orgán, který sám nebo ve shodě s ostatními rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů. Pokud jsou účely a prostředky tohoto zpracování dány unijním právem nebo právem členských států, pak může správce, resp. mohou být stanovena určitá kritéria jeho označení dle unijního práva nebo práva členských států. 
h) Zpracovatel zakázky 
Zpracovatel zakázky je každá fyzická nebo právní osoba, veřejný orgán, subjekt nebo orgán, který zpracovává osobní data v zakázce správce. 
i) Příjemce 
Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, úřad, subjekt nebo orgán, kterému jsou osobní údaje zveřejněny, bez ohledu na to, zda je třetí stranou. Úřady, které mohou obdržet osobní údaje podle práva Unie nebo vnitrostátního práva v souvislosti s určitou misí, se však nepovažují za příjemce. 
j) Třetí strana 
Třetí strana je fyzická nebo právní osoba, úřad, subjekt nebo orgán, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů 
k) Souhlas 
Souhlas je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů. 

2. Jméno a kontaktní údaje správce 
Toto prohlášení o ochraně osobních dat informuje o zpracování osobních dat na internetových stránkách o: 

Správce: BURIMEX s.r.o., Bavoryně 221, 26751, IČO: 290 23 947, email: info
@burimex.cz

3. Obsah a účel zpracování osobních dat

3.1 Návštěva internetové stránky Při návštěvě této internetové stránky www.svetkaravanu.cz, nebo www.burimex.cz,, se automaticky pomocí internetového prohlížeče odešlou data této internetové stránky a budou časově uložena na 365 dní v databance. Až do automatického smazání jsou následující údaje uložena, a to bez dalšího zadání návštěvníka:
- IP-adresa koncového zařízení návštěvníka,
- Datum a čas přístupu návštěvníka, - Jméno a URL návštěvníkem vyvolané stránky,
- Internetová stránka, ze které se návštěvník na stránku dostal (tzv. referenční URL),
- Prohlížeč a provozní systém koncového zařízení návštěvníka, stejně tak název návštěvníkem použitého poskytovatele internetového připojení. 

Zpracování těchto osobních údajů je oprávněno dle všeob. čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno f) GDPR. Firma má oprávněný zájem na zpracování údajů k účelu,

- rychle vytvářet spojení na webové stránky společnosti, - umožnit uživatelsky přívětivé používání webových stránek,
- identifikovat a zajistit bezpečnost a stabilitu systémů a 
- usnadnit a zlepšit správu webových stránek. 

3.2 Získávání údajů při registraci a nákupu 
Pro účely registrace a nákupu jsou shromažďovány a zpracovávány údaje o předmětu nákupu, nákupního košíku, jméno, datum narození, poštovní adresa, e-mailová adresa, adresa doručení, způsob platby a bankovní údaje, pokud je zpracování k plnění smlouvy nezbytné nebo zákazník se zpracováním souhlasil. 
Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) a b) GDPR. 

3.3 Kontaktní formulář 
Návštěvníci mohou zasílat zprávy společnosti prostřednictvím online formuláře na webových stránkách. Aby bylo možné obdržet odpověď, je třeba zadat alespoň platnou e-mailovou adresu. Všechny další informace mohou být poskytnuty žádající osobou dobrovolně. Odesláním zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře souhlasí návštěvník se zpracováním předávaných osobních údajů. Zpracování dat probíhá výhradně za účelem zpracování dotazů a dotazů prostřednictvím kontaktního formuláře. To se provádí na základě dobrovolně uděleného souhlasu. Článek 6 odst. 1 věta 1 písmeno a) GDPR. Osobní údaje shromážděné pro použití kontaktního formuláře budou automaticky odstraněny, jakmile bude žádost dokončena, a nejsou důvody pro další ukládání.

3.4 Newsletter 
Registrováním do newsletteru návštěvník výslovně souhlasí se zpracováním přenášených osobních údajů. Pokud jste souhlasili s přijetím našeho newsletteru přizpůsobeného Vašim individuálním zájmům, budeme zejména zpracovávat Vaši e-mailovou adresu a jméno pro zaslání newsletteru. S Vaším souhlasem zaznamenáváme Vaše chování jako uživatele na našich webových stránkách. Hodnocení chování uživatele zahrnuje zejména to, ve kterých oblastech příslušného webu jste a jaké odkazy zde prohlížíte. Tím se získávají uživatelské profily, které jsou vytvořeny přiřazením Vaší osoby a / nebo e-mailové adresy, aby se zlepšily možné reklamní účely, zejména ve formě newsletterů a on-site reklamy, aby lépe odpovídaly Vašim osobním zájmům a nabídkám internetu. 

Právním základem pro zpracování osobních údajů návštěvníka za účelem zasílání informačních newsletterů je souhlas podle článku 6 odst. 1 věta 1 písmeno a) GDPR. 

Návštěvník si může kdykoliv zasílání newsletterů odhlásit. To může pomocí speciálního odkazu na konci newsletteru nebo přes odpovídající zprávu na email info
@svetkaravanu.cz 

4. Předání údajů 
Osobní údaje jsou přeneseny na třetí osobu, pokud 
- dle článku 6 odst. 1 věty 1 písmena a) GDPR subjektem údajů k tomu bylo výslovně svoleno,
- je zveřejnění podle čl. 6 odst. 1 bodu 1 písm. F) GDPR povinno uplatňovat, vykonávat nebo hájit právní nároky a není důvod se domnívat, že subjekt údajů má převažující oprávněný zájem na nezveřejnění svých údajů,
- pro přenos údajů podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. c) GDPR existuje právní závazek a / nebo 
- požaduje čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) GDPR splnění smluvního vztahu s osobou údajů. 

V jiných případech nejsou osobní data přenášena třetí straně. 

5. Cookies 
Na webových stránkách se používají cookies. Jedná se o datové pakety, které jsou vyměňovány mezi serverem společnosti BURIMEX s.r.o. a prohlížečem návštěvníka. Ty jsou uloženy při návštěvě webových stránek použitých zařízení (PC, notebook, tablet, smartphone atd.). Soubory cookies nemohou způsobit poškození použitých zařízení. Zejména neobsahují žádné viry, ani jiný škodlivý software. V cookies se ukládají informace, z nichž každá vede ke spojení s konkrétním používaným terminálem. Za žádných okolností společnost BURIMEX s.r.o. nemůže okamžitě získat informace o totožnosti návštěvníka na webových stránkách. 

Cookies jsou většinou přijímány podle základních nastavení prohlížeče. Nastavení prohlížeče lze nastavit tak, aby se cookies buď nepoužívalo na použitých zařízeních, nebo že je vytvořeno zvláštní upozornění před vytvořením nového souboru cookies. Je však třeba poznamenat, že deaktivace souborů cookies může mít za následek, že všechny funkce webu nebudou využívány co nejlépe. 

Použití souborů cookies slouží k pohodlnějšímu využití webové nabídky společnosti. Soubory cookies relací lze například použít ke sledování, zda návštěvník již navštívil jednotlivé stránky na webu. Po opuštění webu budou tyto cookies relace automaticky smazány. 

Chcete-li zlepšit použitelnost, používají se dočasné soubory cookies. Jsou uloženy na zařízení návštěvníka na přechodné období. Když se na základě nové prohlídky na stránkách automaticky rozpozná, že návštěvník si již stránku prohlížel dříve a jaké nastavení a úpravy byly provedeny, aby toto nemusel již znovu opakovat. 

Soubory cookies se také používají k analýze zobrazení webových stránek pro statistické účely a za účelem zlepšení nabídky. Tyto soubory cookies umožňují automaticky při nové návštěvě zjistit, že zákazník již web navštívil. 

Pomocí cookies zpracované údaje jsou oprávněné pro výše uvedené účely k zachování autorizovaných zájmů společnosti BURIMEX s.r.o., dle čl. 6 odst. 6 věta 1 písmeno f) GDPR 

6. Analytické služby internetových stránek a sociální plugins 
Na našich webových stránkách jsou používány analytické služby a sociální pluginy poskytovatelů Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA), Google (Adverts, Analytics) (Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), Instagram (Instagram LLC, Willow road Menlow Park CA94025 USA), Criteo (Criteo SA, Gewührzmühlstr. 11, 80538 Mnichov, Německo), Webgains (ad paprika media GmbH, Frankenstraße 150C, 90461 Norimberk, Německo) a trbo (trbo mbH, Römerstraße 6, 80801, Mnichov, Německo). 

Ty Vám umožní sdílet konkrétní obsah webové stránky se svými síťovými kontakty. Vzhledem k integraci provozovatele sítě k získání informací, že odpovídající webové stránky našich webových stránek byly přístupné z Vaší IP adresy. Pokud jste do sítě přihlášeni, operátor sítě může navíc přiřadit Vaši návštěvu na našich webových stránkách k Vašemu účtu na síti. Naše analytické služby pracují výhradně se pseudonymními uživatelskými profily, kteří neumožňují žádný závěr na identitu subjektů údajů.

Další informace naleznete na následujících odkazech: 
Facebook:
https://de-de.facebook.com/policy.php 
Instagram:
https://help.instagram.com/155833707900388 
Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de 
Criteo:
https://www.criteo.com/de/privacy/ 
Webgains: 
http://www.webgains.com/public/de/datenschutzerklaerung/ 

Právní podklad pro použití analytických nástrojů a sociálních pluginů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno f) GDPR. Analýza webových stránek je v oprávněném zájmu naší společnosti a slouží ke statistickému shromažďování stránky pro neustálé zlepšování našich webových stránek a nabídky našich služeb. 

7. Vaše práva jako subjektu údajů 
Pokud se vaše osobní údaje zpracovávají během návštěvy našich webových stránek, máte ve smyslu GDPR následující práva jako "subjekt údajů":

7.1 Právo na potvrzení 
Každý subjekt údajů má právo dle evropských směrnic a regulačních orgánů, požadovat od správce, aby ověřil, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají. Pokud si dotyčná osoba přeje využívat toto potvrzovací právo, může kdykoli kontaktovat zaměstnance řídícího pracovníka. 

7.2 Sdělení 
Můžete požadovat sdělení, zda jsou námi zpracovávána Vaše osobní data. Právo na sdělení je vyloučeno, pokud jsou údaje uloženy pouze proto, že nemohou být vymazány kvůli zákonným nebo zákonným obdobím uchovávání nebo slouží výhradně k ochraně údajů nebo kontrole ochrany údajů, pokud by zveřejnění informací vyžadovalo nepřiměřené úsilí a zpracování pro jiné účely jsou vyloučena vhodná technická a organizační opatření. Pokud ve vašem případě není vyloučeno právo na informace a vaše osobní údaje jsou zpracovávány u nás, můžete nás požádat o informace o následujících informacích:
- účely zpracování,
- kategorie Vámi zpracovaných osobních údajů,
- příjemce nebo kategorie příjemců, jimž jsou Vaše osobní údaje zveřejněny, obzvláště příjemci třetích zemí,
- - pokud možno, plánované trvání, za které budou vaše osobní údaje uloženy, nebo pokud to není možné, kritéria pro určení doby trvání uložení,
- trvání práva na opravu nebo smazání nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů nebo práva nesouhlasu se zpracováním,
- trvání práva na stížnost na ochranu osobních údajů,
- pokud nebyly osobní údaje shromážděny od vás jako subjektu údajů, dostupné informace o původu údajů,
- existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování a smysluplných informací o použité logice, jakož i rozsah a zamýšlený dopad automatizovaného rozhodování, kde je to vhodné; 
- popř. v případě předání příjemcům ve třetích zemích, pokud není přijato rozhodnutí Komise o přiměřenosti úrovně ochrany podle čl. 45 odst. 3 GDPR, informace o tom, které jsou vhodné záruky podle čl. Čl. 46 odst. 2 GDPR pro ochranu osobních údajů. 

7.3 Oprava a doplnění 
Pokud uznáte, že máme k dispozici Vaše nesprávné osobní údaje, můžete od nás neprodleně vyžadovat opravu těchto nesprávných údajů. V případě nekompletních údajů můžete požadovat doplnění. 

7.4 Smazání 
Máte právo na smazání ("právo na zapomenutí"), pokud je zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu, práva na informace nebo splnění zákonné povinnosti nebo plnění úkolů veřejného zájmu a platí jedno z následujících: 
- osobní údaje nejsou již nezbytné pro účely, pro které byly zpracovány. 
- podklady pro odůvodnění zpracování bylo výhradně Vaše svolení, které jste zrušili. 
- podali jste nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, který jsme zveřejnili. 
- vyjádřili jste námitky proti zpracování osobních údajů, které nám nebyly zpřístupněny, a neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování. 
- Vaše osobní údaje byly zpracovány neoprávněně. 
- Smazání osobních údajů je vyžadováno pro splnění zákonné povinnosti, kterou jsme povinni dodržovat. 

Nárok na požadavek nevzniká, pokud není možné smazání v případě legitimního zpracování neautomatizovaných dat z důvodu specifického typu skladování a Váš zájem na smazání je nepatrný. V tomto případě je odstranění nahrazeno omezením zpracování. 

7.5 Omezení zpracování 
Můžete požadovat omezení zpracování osobních údajů, pokud platí jeden z následujících důvodů: 

- Porušíte pravost vašich osobních údajů. Omezení může být vyžadováno v tomto případě po dobu, která nám umožňuje ověřit pravost dat. 
- Zpracování je protiprávní a Vy žádáte místo vyškrtnutí omezení používání vašich osobních údajů. 
- Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale potřebujete je k uplatnění, provozování nebo hájení Vašeho práva. 
- Podali jste nesouhlas dle Čl. 21 odst. 1 GDPR. Omezení zpracování může být požadováno, pokud není jisté, že naše oprávněné důvody převažují nad vašimi důvody. 

Omezení zpracování znamená, že osobní údaje jsou zpracovávány pouze s Vaším souhlasem nebo k uplatnění, oprávnění nebo obraně právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu. Než zrušíme omezení, máme povinnost vás informovat. 

7.6 Převod osobních údajů 
Máte právo přenosu dat, pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR) nebo na základě smlouvy. Právo na přenositelnost dat v tomto případě zahrnuje následující práva za předpokladu, že to neovlivní práva a svobody ostatních: Můžete požadovat, abychom obdrželi osobní údaje, které nám poskytnete, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Máte právo předat tyto údaje jiné osobě bez překážek z naší strany. Pokud je to technicky možné, můžete požadovat, abychom předali vaše osobní údaje přímo jiné odpovědné osobě. 

7.7 Nesouhlas 
Pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 větě 1 písm. e) GDPR (plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci) nebo na čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem zodpovědné osoby nebo třetí osoby), máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají z dané situace. To platí i pro profilování založené na čl. 6 odst. 1 větě 1 písm. e) nebo písm. f) GDPR. Po uplatnění vašeho práva na obhajobu nebudeme dále zpracovávat vaše osobní údaje, pokud nebudeme moci prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování pro účely uplatnění, výkonu nebo obrany právních nároků. 

Můžete kdykoli podat nesouhlas se zpracováváním svých osobních údajů pro účely přímého marketingu. To se týká také profilování spojeného s takovouto přímou reklamou. Po uplatnění tohoto práva námitek nebudeme již používat osobní údaje pro účely přímého marketingu. 

Máte možnost informovat nám nesouhlas sdělit telefonicky, e-mailem nebo poštou uvedenou na začátku této zásady ochrany osobních údajů. 

7.8 Odvolání souhlasu 
Máte právo odvolat svůj souhlas kdykoli s účinkem do budoucna. Odvolání souhlasu lze neformálně sdělit telefonicky, e-mailem nebo na naší poštovní adrese. Odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování údajů, která proběhla na základě souhlasu, dokud neobdrží odvolání. Po obdržení odvolání je nastaveno zpracování dat, které bylo založeno pouze na vašem souhlasu. 

7.9 Stížnost 
Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, můžete podat stížnost orgánu dozoru na ochranu údajů, který je příslušný pro Vaše místo pobytu nebo zaměstnání nebo místo údajného porušení. 

8. Stav a aktualizování tohoto prohlášení o ochraně osobních dat 
Tyto zásady ochrany osobních údajů mají stav k 23. květnu 2018. Vyhrazujeme si právo aktualizovat naši politiku ochrany osobních údajů ve vhodnou dobu s cílem zlepšit soukromí a / nebo ji přizpůsobit změnám v regulační praxi nebo jurisdikci.