Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Reklamační řád

Reklamační řád společnosti BURIMEX s.r.o. vydávaný s platností ode dne 1.11.2020

Provozovatel internetového obchodu:

BURIMEX s.r.o., IČ: 290 23 247, DIČ: CZ29023247
sídlem Bavoryně č. p. 221, 267 51 Bavoryně
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160734
(dále jen „prodávající“)

 1. Kontaktní údaje:

adresa: Bavoryně č. p. 221, 267 51 Bavoryně

e-mail: info@svetkaravanu.cz

tel.: +420 311 280 311

I.

Všeobecná ustanovení

 1. Tento reklamační řád tvoří nedílnou součást všeobecných obchodních podmínek internetového obchodu prodávajícího platné ode dne 1. 11. 2020 (dále jen „VOP“) a popisuje, jakým způsobem je povinen kupující postupovat při reklamaci zboží, které bylo v souladu s VOP pořízeno od prodávajícího prostřednictvím jeho internetového obchodu na webových stránkách www.svetkaravanu.cz (dále jen „zboží“).
 2. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky uplatnění vad zboží a uplatnění nároků ze záruky na jakost v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1995 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 3. Kupující uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu za podmínek uvedených ve VOP stvrzuje, že se seznámil jak s VOP, tak s reklamačním řádem.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytovat prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro to, aby mohla být jeho reklamace řádně a včas vyřízena. V případě, že kupující nezbytnou součinnost odmítne prodávajícímu poskytnout, prodlužuje se lhůta k vyřízení reklamace o dobu, po kterou nebyla z důvodu ležícího na straně kupujícího nezbytná součinnost poskytována.
 5. Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou reklamačním řádem dotčena. Tento reklamační řád svým obsahem doplňuje VOP prodávajícího.

II.

Záruka za jakost a lhůta pro uplatnění

 1. Prodávající kupujícímu odpovídá, za to, že zboží nemá při převzetí vady. Zejména pak odpovídá za to, že v době, kdy kupující převzal zboží:
  1. má ujednané vlastnosti, popř. vlastnosti, které lze u obdobného typu zboží důvodně očekávat;
  2. zboží je vhodné k účelu, který prodávající uvádí, popř. je uveden v příbalových informacích, nebo se k uvedenému účelu obvykle užívá;
  3. zboží má prodávajícím uváděnou hmotnost, množství a rozměry;
  4. zboží odpovídá požadavkům vyplývajícím z právní úpravy.
 2. V případě, že je kupující spotřebitel, odpovídá prodávající kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, a že se na zboží vady nevyskytnou po dobu 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Projeví – li se vada zboží ve lhůtě 6 měsíců ode dne jeho převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 3. V případě, že není kupující spotřebitelem, není mu záruka za jakost zboží poskytována.
 4. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží:
  1. které má vadu, pro níž byla mezi prodávajícím a kupujícím sjednána sleva z kupní ceny zboží;
  2. u něhož byla reklamace uplatněna až poté, kdy uplynula záruční doba;
  3. na vady, které byly způsobeny opotřebením nebo nadměrným užíváním zboží;
  4. na vady způsobené nesprávným užíváním, nevhodnou údržbou, mechanickým poškozením nebo nakládáním se zbožím v rozporu s návodem.

III.

Podmínky reklamačního řízení

 1. Při převzetí zboží od prodávajícího je kupující povinen překontrolovat nepoškozenost obalů. Pokud je zboží předáno v odpovídajícím množství a nepoškozené stvrdí toto kupující svým podpisem předávacího protokolu, dodacího listu nebo jiné formy potvrzení vystavovaného na místě prodávajícím.
 2. V případě převzetí zboží od poštovního doručovatele nebo jiné doručující služby překontroluje kupující stav zásilky, jak byla předána, tj. zda byl obal neporušen. Správnost a řádnost doručení je kupující povinen potvrdit v přepravním dokumentu.
 3. Vyskytne – li se na zboží při převzetí nebo v průběhu záruční doby vada, pro níž nelze daný druh zboží řádně užívat, je kupující povinen tuto vadu uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu.
 4. Lze – li vadu odstranit, má kupující právo na bezplatnou opravu nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Pokud se jedná o odstranitelnou vadu a zboží nebylo dosud kupujícím použito, je oprávněn požadovat jeho výměnu za bezvadné zboží.
 5. V případě neodstranitelných vad zboží má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo od smlouvy odstoupit.
 6. Pokud kupující od kupní smlouvy neodstoupí nebo neuplatní právo na dodání nového zboží prostého vad, právo na výměnu nebo na opravu zboží může uplatnit přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující je oprávněn požadovat přiměřenou slevu i v případě, že dodání nového zboží není možné, není možné ani zboží opravit, jakož i v případě, kdy ze strany prodávajícího není zjednána náprava v přiměřené lhůtě.
 7. Práva z vadného plnění kupujícímu nepřísluší v případě, že o vadě věděl již při převzetí zboží nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové zboží, pokud jej nemůže vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel.

IV.

Reklamační řízení

 1. O přijetí reklamace zboží vystaví prodávající kupujícímu potvrzení. Reklamace vyřizuje prodávající bez zbytečného odkladu.
 2. Nejzazší termín vyřízení reklamace je 30 kalendářních dní ode dne jejího přijetí k vyřízení, není – li mezi prodávajícím a kupujícím ujednáno jinak.
 3. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, v němž byl výskyt vady prodávajícímu prokazatelně kupujícím oznámen, popř. doručen poštou nebo poskytovatelem jiné doručovací služby.
 4. Po posouzení reklamace sdělí prodávající kupujícímu výsledek reklamačního řízení a o tomto vystaví písemné potvrzení, kterým je reklamační řízení ukončeno.
 5. Práva z vad lze uplatnit telefonicky, e-mailem, doporučeným dopisem. Další případné způsoby uplatnění vad, jak jsou stanoveny zákonem není tímto reklamačním řádem nikterak omezován.
 6. Reklamaci je vždy potřeba uplatnit ve vztahu k uveřejňovaným kontaktům prodávajícího, popř. na adresu sídla.
 7. Je – li třeba, aby kupující předal reklamované zboží prodávajícímu za účelem jeho posouzení, je kupující povinen jej předat takovým způsobem, aby během jeho přepravy k prodávajícímu nedošlo k nesouvisejícímu poškození. Zejména je povinen dbát na opatření zboží odpovídajícím obalem. V případě, že kupující předá prodávajícímu zboží znečištěné, toto nebude přijato k posouzení v rámci reklamačního řízení.
 8. Kupující je povinen při uplatnění reklamace zboží předložit prodávajícímu doklad o skutečnosti, že zboží u něj bylo zakoupeno.
 9. Spotřebitel má nárok na proplacení účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (dopravné zpět k prodejci), čímž se myslí jen reklamace oprávněná. Tyto náklady jsou chápány jako ty nejmenší nutné.
 10. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Kupující je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady hygieny.

Tento reklamační řád je platný a účinný od 1.11.2020.