🏕️ 💸 NAKUPTE NYNÍ a osvěžte se na cestách! Vyberte si z nabídky KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK.

Hledejte příslušenství, díly, značky,...
Všechny kategorie

Vyhledat

Hledejte příslušenství, díly, značky,...

Reklamační řád

Reklamační řád společnosti BURIMEX s.r.o. vydávaný s platností ode dne 2.2.2023

Provozovatel internetového obchodu:  

BURIMEX s.r.o., IČ: 290 23 247, DIČ: CZ29023247
sídlem Bavoryně č. p. 221, 267 51 Bavoryně
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160734
(dále jen „prodávající“)

Kontaktní údaje:

adresa: Bavoryně č. p. 221, 267 51 Bavoryně

e-mail: info@svetkaravanu.cz

tel.: +420 311 280 311

I.

Všeobecná ustanovení

1. Tento reklamační řád tvoří nedílnou součást všeobecných obchodních podmínek internetového obchodu prodávajícího platné ode dne 2. 2. 2023 (dále jen „VOP“) a popisuje, jakým způsobem je oprávněn kupující postupovat při reklamaci zboží, které bylo v souladu s VOP pořízeno od prodávajícího prostřednictvím jeho internetového obchodu na webových stránkách www.svetkaravanu.cz (dále jen „zboží“).

2. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky uplatnění vad zboží a uplatnění nároků ze záruky na jakost v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1995 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „ZOS“).

3. Kupující uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu za podmínek uvedených ve VOP stvrzuje, že se seznámil jak s VOP.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytovat prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro to, aby mohla být jeho reklamace řádně a včas vyřízena. V případě, že kupující nezbytnou součinnost odmítne prodávajícímu poskytnout, prodlužuje se lhůta k vyřízení reklamace o dobu, po kterou nebyla z důvodu ležícího na straně kupujícího nezbytná součinnost poskytována.

5. Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou reklamačním řádem dotčena. Tento reklamační řád svým obsahem doplňuje VOP prodávajícího.

II.

Záruka za jakost a lhůta pro uplatnění

1. Prodávající kupujícímu odpovídá, za to, že zboží nemá při převzetí vady. Zejména pak odpovídá za to, že v době, kdy kupující převzal zboží, toto:

 • a. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
 • b. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci
 • c. zboží odpovídá požadavkům vyplývajícím z právní úpravy

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

 • a. je zboží vhodné k účelu, k němuž se obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem
 • b. zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením
 • c. je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
 • d. zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy

3. Je-li uzavřena smlouva se spotřebitelem a zboží, je propojeno s digitálním obsahem nebo službou digitálního obsahu takovým způsobem, tedy má digitální vlastnosti, bez kterých by nemohlo plnit své funkce, použije se reklamační řád také na poskytování digitálního obsahu ke zboží, i když je poskytuje třetí osoba, ledaže je z povahy zboží při prodeji zjevné, že digitální služby jsou poskytovány samostatně, nebo v případě, že zboží slouží pouze jako nosič digitálního obsahu.

4. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací zboží, měla – li podle smlouvy být provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

5. Je-li předmětem koupě zboží s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, a to v rozsahu stanoveném obecně platnými právními předpisy.

6. V případě, že není kupující spotřebitelem, není mu záruka za jakost zboží poskytována.

7. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží:

 • a. které má vadu, pro níž byla mezi prodávajícím a kupujícím sjednána sleva z kupní ceny zboží;
 • b. u něhož byla reklamace uplatněna až poté, kdy uplynula záruční doba;
 • c. na vady, které byly způsobeny opotřebením nebo nadměrným užíváním zboží;
 • d. na vady způsobené nesprávným užíváním, nevhodnou údržbou, mechanickým poškozením nebo nakládáním se zbožím v rozporu s návodem.

8. Lhůta pro uplatnění práva z vad, resp. ze záruky je dvouletá není – li sjednáno v konkrétním případě jinak a nestanoví – li obecně platné právní předpisy jinou lhůtu.

III.

Podmínky reklamačního řízení

1. Při převzetí zboží od prodávajícího je kupující povinen překontrolovat zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů. Pokud je zboží předáno v odpovídajícím množství a nepoškozené stvrdí toto kupující svým podpisem předávacího protokolu, dodacího listu nebo jiné formy potvrzení vystavovaného na místě prodávajícím.

2. V případě převzetí zboží od poštovního doručovatele nebo jiné doručující služby překontroluje kupující stav zásilky, jak byla předána, tj. zda byl obal neporušen. Správnost a řádnost doručení je kupující povinen potvrdit v přepravním dokumentu.

3. Vyskytne – li se na zboží při převzetí nebo v průběhu záruční doby vada, pro níž nelze daný druh zboží řádně užívat, je kupující povinen tuto vadu uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu.

4. Lze – li vadu odstranit, má kupující právo na bezplatnou opravu nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Pokud se jedná o odstranitelnou vadu a zboží nebylo dosud kupujícím použito, je oprávněn požadovat jeho výměnu za bezvadné zboží.

5. V případě neodstranitelných vad zboží má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo od smlouvy odstoupit.

6. Pokud kupující od kupní smlouvy neodstoupí nebo neuplatní právo na dodání nového zboží prostého vad, právo na výměnu nebo na opravu zboží může uplatnit přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující je oprávněn požadovat přiměřenou slevu i v případě, že dodání nového zboží není možné, není možné ani zboží opravit, jakož i v případě, kdy ze strany prodávajícího není zjednána náprava v přiměřené lhůtě.

7. Práva z vadného plnění kupujícímu nepřísluší v případě, že o vadě věděl již při převzetí zboží nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové zboží, pokud jej nemůže vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel.

IV.

Reklamační řízení

1. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací.

2. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

3. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je spotřebitel požadoval. Překročí – li doba vyřizování reklamaci dobu 30 dní, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

4. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, v němž byl výskyt vady prodávajícímu prokazatelně kupujícím oznámen, popř. doručen poštou nebo poskytovatelem jiné doručovací služby.

5. Po posouzení reklamace sdělí prodávající kupujícímu výsledek reklamačního řízení a o tomto vystaví písemné potvrzení, kterým je reklamační řízení ukončeno.

6. Po vyřízení reklamace bude kupující prodávajícím vyzván k převzetí zboží. Zboží může kupující vyzvednout osobně na prodejně nebo si jej nechat zaslat na zvolenou adresu, a to na náklady prodávajícího. V případě, že si kupující nevyzvedne nebo nepřevezme zboží, které bylo předmětem reklamace, od přepravní společnosti do jednoho měsíce od vyrozumění o vyřízení reklamace (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace), je prodávající SvětKaravanů.cz oprávněn účtovat při výdeji reklamace 10,- Kč za každý započatý den uskladnění. Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazujeme si právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

7. Práva z vad lze uplatnit e-mailem, doporučeným dopisem, osobně v provozovně prodávajícího. Další případný způsob uplatnění vad, jak jsou stanoveny zákonem, není tímto reklamačním řádem nikterak omezován.

8. Reklamaci je vždy potřeba uplatnit ve vztahu k uveřejňovaným kontaktům prodávajícího, popř. na adresu sídla.

9. Je – li třeba, aby kupující předal reklamované zboží prodávajícímu za účelem jeho posouzení, je kupující povinen jej předat takovým způsobem, aby během jeho přepravy k prodávajícímu nedošlo k nesouvisejícímu poškození. Zejména je povinen dbát na opatření zboží odpovídajícím obalem. V případě, že kupující předá prodávajícímu zboží znečištěné, toto nebude přijato k posouzení v rámci reklamačního řízení.

10. Kupující je povinen při uplatnění reklamace zboží předložit prodávajícímu doklad o skutečnosti, že zboží u něj bylo zakoupeno.

11. Prodávající, s odkazem na ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, výslovně kupujícího informuje, že subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jsou:

 • a. v oblasti finančních služeb finanční arbitr v rozsahu působnosti stanoveném právním předpisem upravujícím finančního arbitra,
 • b. v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb Český telekomunikační úřad v rozsahu působnosti stanovené právním předpisem upravujícím elektronické komunikace a poštovní služby,
 • c. v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství Energetický regulační úřad v rozsahu působnosti stanovené právním předpisem upravujícím elektroenergetiku, plynárenství a teplárenství,
 • d. v případech, kdy není dána působnost orgánů uvedených v písmenech a) až c), Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu; je-li pověřeným subjektem profesní komora s povinným členstvím, vykonává působnost v oblasti stanovené jiným zákonem.

Tento reklamační řád je platný a účinný od 2.2.2023

Porovnání produktů zavřít

Zboží bylo přidáno do porovnání produktů.

Ještě u nás nemáte účet?

Zaregistrujte se a využívejte
naše benefity

 • Historie nákupů
 • Rychlejší objednání
 • Účtenky držíme za vás
 • Výhodné nabídky

Cookies

Naše společnost používá soubory cookie ke správnému fungování vašeho oblíbeného e-shopu, k přizpůsobení obsahu stránek vašim potřebám, ke statistickým a marketingovým účelům. Kliknutím na tlačítko přijímám nám udělíte souhlas s jejich sběrem a zpracováním a my vám poskytneme ten nejlepší zážitek z nakupování.

Vaše nastavení souborů cookie

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie v souladu s vlastními preferencemi a později podrobněji nastavit nebo kdykoli vypnout v patičce webu.

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Personalizaci provádíme na základě vámi prohlíženého zboží. Dále pak upravujeme zobrazovaný obsah podle toho, co vás zajímá.

Tyto cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a za pomoci získaných dat pak můžeme zlepšovat zážitek z nakupování našim zákazníkům.

Tyto cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi včetně Googlu pro přenos osobních údajů a personalizaci reklam, aby pro vás byly zajímavé.